Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skrzynki – część B i C, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Skrzynki, dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 160/10, 161/6, 161/7, 161/8, 162/3 i 163/3, gmina Kórnik 

Obwieszczenie Burmistrza

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.9.2020 

Obwieszczenie Burmistrza

O podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr IX/89/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki...

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, gmina Kórnik 

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

projekt planu terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego,  Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki

Strony